สถาบันการศึกษา ถือเป็นสถาบันที่สำคัญของชีวิตเด็กๆ รองจากสถาบันครอบครัว การที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จได้นั้นต้องได้รับการดูแล บ่มเพาะ ฝึกฝนจากสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ พ่อแม่ยุคใหม่ที่ต้องการวางรากฐานความสำเร็จให้แก่ชีวิตลูก ควรมุ่งเน้นความสำคัญด้านการศึกษา พ่อแม่ยุคใหม่มักเลือกที่จะส่งลูกเข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติ ตามกันมาดูดีกว่าว่าโรงเรียนนานาชาติ นั้นดีอย่างไร และเหตุผลอะไรที่ทำให้พ่อแม่ยุคใหม่ถึงตัดสินส่งลูกเรียนหลักสูตรอินเตอร์

  1. ความสามารถด้านภาษาเทียบเท่าเจ้าของภาษา (Linguistic Skills)

ใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน ซึ่งเป็นโอกาสและพื้นที่ให้เด็ก ๆ ได้ฝึกฝนทักษะภาษาด้านการพูด ฟัง อ่าน เขียน จากเจ้าของภาษาโดยตรง  นอกจากนี้ในการศึกษาหลักสูตรนานาชาติยังมีการสอนภาษาที่ 3 เพิ่มเติม อาทิ ภาษาจีน ญี่ปุ่น เยอรมัน ฯลฯ โดยเด็ก ๆ ก็จะได้เรียนภาษาที่ 3 กับเจ้าของภาษาด้วยเช่นกัน  จึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่จะเห็นเด็กหลักสูตรนานาชาติมีทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียนได้อย่างน้อย 3 ภาษาทัดเทียมกับเจ้าของภาษา

  1. ความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลและแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving)

หลักสูตรการเรียนการสอนเน้นการฝึกฝนในเด็กได้ตั้งคำถาม หาคำตอบ คิดวิเคราะห์ และร่วมถกเถียงปัญหากันเชิงเหตุผล มีการสนับสนุนให้เด็กแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์โดยไม่มุ่งเน้นคำตอบถูกผิด ส่งเสริมให้เด็กกล้าตั้งถามเมื่ออยากรู้ เสาะแสวงหาคำตอบด้วยตัวเอง กล้าแสดงความคิดเห็นจากการคิดวิเคราะห์ของตนเอง และพร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ซึ่งการเรียนการสอนในแนวทางนี้เป็นการฝึกฝนบ่มเพาะให้เด็กมีวิธีการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลอย่างเป็นระบบ กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และยอมรับคิดเห็นที่แตกต่าง

  1. ความสามารถในการเข้าใจความต่างวัฒนธรรม (Cross-cultural understanding)

เป็นแหล่งรวมการเรียนรู้ของเด็กหลากหลายเชื้อชาติและภาษา เป็นพื้นที่ให้เด็กได้เรียนรู้และเข้าใจในความต่างทางวัฒนาธรรมและสังคมจากเพื่อนร่วมชั้นและคุณครู ทางโรงเรียนมักจัดกิจกรรมให้เด็กได้แสดงออกวัฒนธรรมของตนผ่านการแสดงละครเวที ศิลปะ ดนตรี และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ทำให้เด็กได้เข้าใจในความแตกต่าง เปิดกว้าง ปรับตัว ยอมรับและให้เกียรติในความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่หลากหลายบนโลกใบนี้

  1. ความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีม (Creativity and Team Work)

หลักสูตรโรงเรียนนานาชาติ เน้นให้เด็กได้ลงมือทำ มีเวทีให้เด็กได้ทดลองสร้างสรรค์ผลงาน และส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีม ภายในโรงเรียนเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ได้แก่ ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ , ห้องดนตรี , ห้องคอมพิวเตอร์ , ห้องสมุดขนาดใหญ่ , ห้องทำอาหาร , สระน้ำ , สนามเทนนิส , โรงยิม , สนามกีฬา และห้องกิจกรรมการเรียนรู้ที่พร้อมให้เด็กได้ฝึกฝน ทดลอง สร้างสรรค์จินตนาการ และลงมือทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน

คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านที่อ่านมาถึงตรงนี้คงได้รับทราบเหตุผลแล้วใช่ไหมค่ะว่าการส่งลูกเรียนโรงเรียนนานาชาติ ดีอย่างไร … โรงเรียนอินเตอร์มักส่งเสริมบ่มเพาะฝึกฝนให้แก่เด็กทั้งในและนอกห้องเรียนไปพร้อม ๆ กัน ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงด้านการให้ความรู้แต่ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว แต่ยังเพิ่มทักษะการใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้อื่น การทำงานระหว่างกัน การเข้าใจผู้อื่น ซึ่งถือเป็นทักษะที่สำคัญของศตวรรษที่ 21 ที่ผู้ประสบความสำเร็จทุกคนควรมี